[1]
สมบัติธีระ ว. และ ผาระนัด ช. 2021. เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพกังหันลมแนวแกนตั้ง. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 3, 2 (ต.ค. 2021), 113–123.