[1]
วงค์ศิริวิทยา ม. , ใจตรง ว. และ ดัสกรณ์ อ. 2021. การขับเคลื่อนรถไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ร่วมพลังงานแสงอาทิตย์: การทดลองขับรถทางชันและการบรรทุกน้ำหนัก . วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 3, 2 (ต.ค. 2021), 156–163.