[1]
ทรงสิทธิเดช ศ. , วงษ์เมือง ก., ศรีสุภะ ส. และ แย่งเพ็ชร ช. 2021. ปัจจัยในการตัดสินใจท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในพิษณุโลก. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 3, 3 (ธ.ค. 2021), 241–252.