[1]
สมศิลา ป. , บุญธรรม เ. และ หอมจำปา ธ. 2022. การพัฒนาเครื่องอบแห้งที่ใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 4, 1 (เม.ย. 2022), 107–124.