[1]
บัวกล้า อ., แสงศรีจันทร์ ช., มหาวัน น. , อุ่นนันท์ ช. และ โพธิ์จันทร์ เ. 2022. การวิเคราะห์ปัจจัยที่ใช้ในการพัฒนาทักษะของพนักงานขับรถบรรทุกในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 4, 3 (ธ.ค. 2022), 337–353.