[1]
เสฏฐสุวจะ ด., ทรงสิทธิเดช ศ. และ ขันคำนันต๊ะ ว. 2023. การศึกษามาตรการลดความเร็วบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 กรณีศึกษา แยกบ้านกร่าง – แยกอินโดจีน จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 5, 3 (ต.ค. 2023), 298–314.