(1)
งามขำ ป. ง.; ตั้งเจริญชัย ณ.; เพชรสวัสดิ์ ส. เ.; เมืองไหว อ. เ.; เทพกรณ์ ธ. เ. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการคอนกรีตผสมเสร็จด้วยวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วน ABC จำกัด. PSRU JITE 2019, 1, 34-46.