(1)
แซ่หลี เ.; พวงแย้ม ห.; วิจิตรพงษา ว. การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโซ่อุปทานแตงโมที่ตลาดไทยเจริญ จังหวัดพิษณุโลก. PSRU JITE 2019, 1, 64-76.