(1)
สิงหพันธ์ อ.; ถึงสุข ณ.; อภิรัตน ห. จุดเหมาะสมในการผลิตก๊าซโอโซนจากวิธีการการปล่อยประจุแบบโคโรน่า (Corona Discharge) ด้วยเทคนิคแรงดันไฟฟ้าสูง ความถี่สูง. PSRU JITE 2019, 1, 10-18.