(1)
แพ่งเกี่ยว เ.; เพชรชู ช.; พรมฟัก ภ.; ฤทธิพิณ ณ. การหาจุดเหมาะสมของการอบแห้งด้วยไมโครเวฟ ร่วมกับลมร้อน. PSRU JITE 2019, 1, 21-33.