(1)
คำพรมมี ธ.; ครุฑพาหะ ส. ค.; ตั้งเจริญชัย ณ. ต.; เพชรสวัสดิ์ ส.; เทพกรณ์ ธ. การแก้ปัญหาการจัดตารางการผลิตด้วยวิธีแบบจำลองกำหนดการเชิงคณิตศาสตร์ กรณีศึกษาสถานประกอบการ ผลิตชิ้นส่วนรถบรรทุกในจังหวัดพิษณุโลก. PSRU JITE 2019, 1, 47-66.