(1)
สุริคำ ว. . .; อ่ำดี น.; พงษ์พัฒนศิริ ช. . การจำแนกความสุกของกล้วยฉาบด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ. PSRU JITE 2021, 3, 55-67.