(1)
โขนงนุช ธ.; เมืองไหว อ. .; วิจิตรพงษา ว. การพัฒนาระบบในการจัดการสินค้าคงคลังในร้านอาหาร ด้วยเทคนิคการบริหารคุณภาพ. PSRU JITE 2021, 3, 10-20.