(1)
วงค์ศิริวิทยา ม. .; ใจตรง ว. .; ดัสกรณ์ อ. . การขับเคลื่อนรถไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ร่วมพลังงานแสงอาทิตย์: การทดลองขับรถทางชันและการบรรทุกน้ำหนัก. PSRU JITE 2021, 3, 156-163.