(1)
ทรงสิทธิเดช ศ. .; วงษ์เมือง ก.; ศรีสุภะ ส. .; แย่งเพ็ชร ช. . ปัจจัยในการตัดสินใจท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในพิษณุโลก. PSRU JITE 2021, 3, 241-252.