(1)
สมศิลา ป. .; บุญธรรม เ. .; หอมจำปา ธ. . การพัฒนาเครื่องอบแห้งที่ใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง. PSRU JITE 2022, 4, 107-124.