(1)
บัวกล้า อ.; แสงศรีจันทร์ ช.; มหาวัน น. .; อุ่นนันท์ ช. .; โพธิ์จันทร์ เ. การวิเคราะห์ปัจจัยที่ใช้ในการพัฒนาทักษะของพนักงานขับรถบรรทุกในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก. PSRU JITE 2022, 4, 337-353.