(1)
พงศ์ศักดิ์ศรี จ. การพัฒนาเคลือบเซรามิกส์ที่มีเฟอร์ริกออกไซด์ ไทเทเนียมไดออกไซด์ และแบเรียมคาร์บอเนตเป็นสารเพิ่มเติม. PSRU JITE 2023, 5, 30-42.