(1)
รัศมี น.; สิตรานนท์ จ.; จิตรจักร ก.; แจ้คำ ศ. . การศึกษาศักยภาพชีวมวลเหลือทิ้งทางการเกษตรในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี. PSRU JITE 2023, 5, 59-72.