งามขำ ป. ง.; ตั้งเจริญชัย ณ.; เพชรสวัสดิ์ ส. เ.; เมืองไหว อ. เ.; เทพกรณ์ ธ. เ. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการคอนกรีตผสมเสร็จด้วยวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วน ABC จำกัด. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, "Bangkok,Bkk.", v. 1, n. 3 (2019), p. 34–46, 2019. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/210043. Acesso em: 25 ก.พ. 2024.