แซ่หลี เ.; พวงแย้ม ห.; วิจิตรพงษา ว. การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโซ่อุปทานแตงโมที่ตลาดไทยเจริญ จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, "Bangkok,Bkk.", v. 1, n. 2 (2019), p. 64–76, 2019. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/210613. Acesso em: 25 ก.พ. 2024.