สิงหพันธ์ อ.; ถึงสุข ณ.; อภิรัตน ห. จุดเหมาะสมในการผลิตก๊าซโอโซนจากวิธีการการปล่อยประจุแบบโคโรน่า (Corona discharge) ด้วยเทคนิคแรงดันไฟฟ้าสูง ความถี่สูง. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, "Bangkok,Bkk.", v. 1, n. 1 (2019), p. 10–18, 2019. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/233238. Acesso em: 25 ก.พ. 2024.