แพ่งเกี่ยว เ.; เพชรชู ช.; พรมฟัก ภ.; ฤทธิพิณ ณ. การหาจุดเหมาะสมของการอบแห้งด้วยไมโครเวฟ ร่วมกับลมร้อน. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, "Bangkok,Bkk.", v. 1, n. 3 (2019), p. 21–33, 2019. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/233256. Acesso em: 25 ก.พ. 2024.