คำพรมมี ธ.; ครุฑพาหะ ส. ค.; ตั้งเจริญชัย ณ. ต.; เพชรสวัสดิ์ ส.; เทพกรณ์ ธ. การแก้ปัญหาการจัดตารางการผลิตด้วยวิธีแบบจำลองกำหนดการเชิงคณิตศาสตร์ กรณีศึกษาสถานประกอบการ ผลิตชิ้นส่วนรถบรรทุกในจังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, "Bangkok,Bkk.", v. 1, n. 3 (2019), p. 47–66, 2019. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/233268. Acesso em: 25 ก.พ. 2024.