ตั้งเจริญชัย ณ. ต.; เพชรสวัสดิ์ ส.; เมืองไหว อ. เ.; เทพกรณ์ ธ. การค้นหาความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการคอนกรีตผสมเสร็จ กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัดคอนกรีตผสมเสร็จ แห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, "Bangkok,Bkk.", v. 1, n. 3 (2019), p. 67–80, 2019. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/233270. Acesso em: 25 ก.พ. 2024.