สุริคำ ว. . .; อ่ำดี น.; พงษ์พัฒนศิริ ช. . การจำแนกความสุกของกล้วยฉาบด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, "Bangkok,Bkk.", v. 3, n. 1, p. 55–67, 2021. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/244049. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.