โขนงนุช ธ.; เมืองไหว อ. .; วิจิตรพงษา ว. การพัฒนาระบบในการจัดการสินค้าคงคลังในร้านอาหาร ด้วยเทคนิคการบริหารคุณภาพ. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, "Bangkok,Bkk.", v. 3, n. 1, p. 10–20, 2021. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/244287. Acesso em: 25 ก.พ. 2024.