สิตรานนท์ จ.; แจ้คำ ศ. .; มากมี อ.; อุ่นวิเศษ ฉ. การศึกษาการหมุนเวียนของระบบหมุนเวียนไอน้ำในแนวราบ. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, "Bangkok,Bkk.", v. 3, n. 1, p. 44–54, 2021. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/244402. Acesso em: 25 ก.พ. 2024.