สมบัติธีระ ว.; ผาระนัด ช. เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพกังหันลมแนวแกนตั้ง. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, "Bangkok,Bkk.", v. 3, n. 2, p. 113–123, 2021. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/244607. Acesso em: 25 ก.พ. 2024.