วงค์ศิริวิทยา ม. .; ใจตรง ว. .; ดัสกรณ์ อ. . การขับเคลื่อนรถไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ร่วมพลังงานแสงอาทิตย์: การทดลองขับรถทางชันและการบรรทุกน้ำหนัก . วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, "Bangkok,Bkk.", v. 3, n. 2, p. 156–163, 2021. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/245042. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.