ทรงสิทธิเดช ศ. .; วงษ์เมือง ก.; ศรีสุภะ ส. .; แย่งเพ็ชร ช. . ปัจจัยในการตัดสินใจท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในพิษณุโลก. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, "Bangkok,Bkk.", v. 3, n. 3, p. 241–252, 2021. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/245080. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.