พรหมพุฒ ส.; เขียวนาค น. การพัฒนาระบบควบคุมเครื่องกัดซีเอ็นซีขนาดเล็ก โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, "Bangkok,Bkk.", v. 4, n. 1, p. 1–14, 2022. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/246237. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.