สมศิลา ป. .; บุญธรรม เ. .; หอมจำปา ธ. . การพัฒนาเครื่องอบแห้งที่ใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, "Bangkok,Bkk.", v. 4, n. 1, p. 107–124, 2022. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/246466. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.