บัวกล้า อ.; แสงศรีจันทร์ ช.; มหาวัน น. .; อุ่นนันท์ ช. .; โพธิ์จันทร์ เ. การวิเคราะห์ปัจจัยที่ใช้ในการพัฒนาทักษะของพนักงานขับรถบรรทุกในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, "Bangkok,Bkk.", v. 4, n. 3, p. 337–353, 2022. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/247432. Acesso em: 3 มี.ค. 2024.