พงศ์ศักดิ์ศรี จ. การพัฒนาเคลือบเซรามิกส์ที่มีเฟอร์ริกออกไซด์ ไทเทเนียมไดออกไซด์ และแบเรียมคาร์บอเนตเป็นสารเพิ่มเติม. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, "Bangkok,Bkk.", v. 5, n. 1, p. 30–42, 2023. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/247774. Acesso em: 25 ก.พ. 2024.