เพ็ชรนิล ช.; แซ่ย่าง ณ.; วิธินันทกิตต์ ก. . การอบแห้งดอกบัวด้วยสารดูดความชื้นร่วมกับ เทคนิคสุญญากาศและไมโครเวฟ. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, "Bangkok,Bkk.", v. 5, n. 1, p. 43–58, 2023. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/247979. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.