รัศมี น.; สิตรานนท์ จ.; จิตรจักร ก.; แจ้คำ ศ. . การศึกษาศักยภาพชีวมวลเหลือทิ้งทางการเกษตรในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, "Bangkok,Bkk.", v. 5, n. 1, p. 59–72, 2023. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/248310. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.