นิยมรัตน์ ฤ.; คำหอม ฉ.; ภูศรีฤทธิ์ ศ. . การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน: กรณีศึกษาเครื่องตัดแผ่นมู่ลี่ ของบริษัทชาร์ปพ้อยท์ จำกัด. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, "Bangkok,Bkk.", v. 5, n. 3, p. 281–297, 2023. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/248684. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.