ปาละวงค์ อ.; พรอนันต์ ใ. การจัดการโซ่อุปทานสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ บริเวณรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, "Bangkok,Bkk.", v. 5, n. 1, p. 102–114, 2023. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/248695. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.