เสฏฐสุวจะ ด.; ทรงสิทธิเดช ศ.; ขันคำนันต๊ะ ว. การศึกษามาตรการลดความเร็วบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 กรณีศึกษา แยกบ้านกร่าง – แยกอินโดจีน จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, "Bangkok,Bkk.", v. 5, n. 3, p. 298–314, 2023. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/248719. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.