งามขำ ปุณณทัต งามขำ, ตั้งเจริญชัย ณัฐพร, เพชรสวัสดิ์ สุกฤษฏิ์ เพชรสวัสดิ์, เมืองไหว อลงกรณ์ เมืองไหว, และ เทพกรณ์ ธัชชัย เทพกรณ์. 2019. “ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการคอนกรีตผสมเสร็จด้วยวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วน ABC จำกัด”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 (3 (2019). "Bangkok,Bkk.":34-46. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/210043.