แซ่หลี เพชรายุทธ, พวงแย้ม หทัยธนก, และ วิจิตรพงษา วชิระ. 2019. “การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโซ่อุปทานแตงโมที่ตลาดไทยเจริญ จังหวัดพิษณุโลก”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 (2 (2019). "Bangkok,Bkk.":64-76. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/210613.