สิงหพันธ์ อนุวัฒน์, ถึงสุข ณัฐที, และ อภิรัตน หฤทภัคร. 2019. “จุดเหมาะสมในการผลิตก๊าซโอโซนจากวิธีการการปล่อยประจุแบบโคโรน่า (Corona Discharge) ด้วยเทคนิคแรงดันไฟฟ้าสูง ความถี่สูง”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 (1 (2019). "Bangkok,Bkk.":10-18. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/233238.