แพ่งเกี่ยว เดือนแรม, เพชรชู ชาตรี, พรมฟัก ภาคภูมิ, และ ฤทธิพิณ ณัฐกมล. 2019. “การหาจุดเหมาะสมของการอบแห้งด้วยไมโครเวฟ ร่วมกับลมร้อน”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 (3 (2019). "Bangkok,Bkk.":21-33. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/233256.