คำพรมมี ธีรวัฒย์, ครุฑพาหะ สุทธิพงษ์ ครุฑพาหะ, ตั้งเจริญชัย ณัฐพร ตั้งเจริญชัย, เพชรสวัสดิ์ สุกฤษฏิ์, และ เทพกรณ์ ธัชชัย. 2019. “การแก้ปัญหาการจัดตารางการผลิตด้วยวิธีแบบจำลองกำหนดการเชิงคณิตศาสตร์ กรณีศึกษาสถานประกอบการ ผลิตชิ้นส่วนรถบรรทุกในจังหวัดพิษณุโลก”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 (3 (2019). "Bangkok,Bkk.":47-66. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/233268.