ตั้งเจริญชัย ณัฐพร ตั้งเจริญชัย, เพชรสวัสดิ์ สุกฤษฏิ์, เมืองไหว อลงกรณ์ เมืองไหว, และ เทพกรณ์ ธัชชัย. 2019. “การค้นหาความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการคอนกรีตผสมเสร็จ กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัดคอนกรีตผสมเสร็จ แห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 (3 (2019). "Bangkok,Bkk.":67-80. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/233270.