โขนงนุช ธณิดา, เมืองไหว อลงกรณ์, และ วิจิตรพงษา วชิระ. 2021. “การพัฒนาระบบในการจัดการสินค้าคงคลังในร้านอาหาร ด้วยเทคนิคการบริหารคุณภาพ”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 3 (1). "Bangkok,Bkk.":10-20. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/244287.