สิตรานนท์ จิรวัฒน์, แจ้คำ ศรีมา, มากมี อังคณา, และ อุ่นวิเศษ ฉัตรชัย. 2021. “การศึกษาการหมุนเวียนของระบบหมุนเวียนไอน้ำในแนวราบ”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 3 (1). "Bangkok,Bkk.":44-54. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/244402.