สมบัติธีระ วรพันธุ์, และ ผาระนัด ชูชาติ. 2021. “เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพกังหันลมแนวแกนตั้ง”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 3 (2). "Bangkok,Bkk.":113-23. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/244607.