ทรงสิทธิเดช ศุจินธร, วงษ์เมือง กฤตยา, ศรีสุภะ สโรชา, และ แย่งเพ็ชร ชัชพงศ์. 2021. “ปัจจัยในการตัดสินใจท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในพิษณุโลก”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 3 (3). "Bangkok,Bkk.":241-52. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/245080.